Milligerplas: balans tussen natuur, recreatie en wonen

Milligerplas
Foto: Redactie

Het college van B en W heeft een vernieuwd plan voor de Milligerplas. Deze visie zet in op het versterken en behouden van kwaliteiten van het gebied. Daarin hebben zowel recreatie, natuur als wonen een plek. Het vraagt om een goede balans tussen de verschillende kwaliteiten en mogelijkheden.

De Milligerplas is het natuur- en recreatiegebied van en voor Stadshagen. Het is zeer gewilde plek om er op allerlei manieren te recreëren. De groei van Stadshagen zorgt voor steeds meer gebruik(ers) van het veelzijdige gebied. Ook kwamen er diverse initiatieven binnen bij de gemeente. Dit waren voor de gemeente de aanleidingen om samen met initiatiefnemers, omwonenden, belanghebbenden en verenigingen na te denken over de gewenste toekomst van de plas en het directe gebied eromheen. En dat in samenhang met de ontwikkeling van Breezicht, de nieuwste buurt van Stadshagen.

Nieuwe initiatieven op en rondom de Milligerplas, die van harte welkom blijven, kunnen getoetst worden aan de visie op de toekomst van de plas.

Wijk- en projectwethouder Monique Schuttenbeld: “De Milligerplas is van en voor alle Stadshagenaren. Als ontmoetingsplek, om een rondje te kunnen wandelen of te fietsen, als prachtige plek om te wonen of om te genieten van de natuur. Het is daarom belangrijk om de wensen van álle gebruikers steeds in beeld te houden. Ik ben daarom enorm blij met de grote betrokkenheid en inbreng van iedereen bij het maken van de visie.”

De visie op de Milligerplas licht per zijde de kwaliteiten van de plas uit. Op deze wijze wordt de balans tussen natuurlijk, recreatief, wonen en voorzieningen evenwichtig gehouden.

Versterking kwaliteiten

Om de aanwezige kwaliteiten van de Milligerplas te versterken, staan in de visie per zijde van de plas ook al een aantal concrete maatregelen:

  • Aan de noordzijde staat behoud van de natuurlijke waarden centraal met een goede aansluiting tussen plas en (toekomstig) woongebied Breezicht.
  • De oostzijde is een wordt gekeken naar voorzieningen voor verenigingen, de aanleg van een vrijiggend fietspad langs de Werkerlaan, en voorzieingen als visstekken, verplaatsing van de overzwaluwenwand en het hondenstrand.
  • Voor de zuidzijde is het behoud van het haventje van belang, maar er wordt ook gekeken naar vergroening van het gebied.
  • Aan de westzijde worden recreatieve water- en speelmogelijkheden toegevoegd, wordt de toegankelijkheid van de plas verbeterd en wordt krijgt de jongerenplek een ‘upgrade’

Interactief proces

De visie Milligerplas is tot stand gekomen na een interactief proces met bewoners en gebruikers van de Milligerplas. Vorig jaar zijn er diverse bijeenkomsten geweest met omwonenden, verenigingen, gebruikers en andere betrokkenen. Medio januari 2020 is de concept visie gepresenteerd tijdens een drukbezochte inloopbijeenkomst over het gebied Breezicht. Begin maart heeft er nog een gesprek plaatsgevonden met omwonenden aan de zuidzijde van de Milligerplas. De visie en uitwerkingsmaatregelen werden goed ontvangen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden