Een zak restafval weggooien in de ondergrondse container gaat €1,70 per keer kosten

Weggooien grijs afval gaat fors geld kosten
Weggooien grijs afval gaat fors geld kosten
Foto: Google Maps

Een zak restafval weggooien in de ondergrondse container kost In 2023 €1,70 per keer. Dat tarief stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de Zwolse gemeenteraad. Daarnaast stelt het college voor de afvalstoffenheffing vanaf 2023 kostendekkend te maken. Aan mensen met een minimuminkomen wil ze gedeeltelijke kwijtschelding bieden.

In november 2020 heeft de gemeenteraad al een pakket aan maatregelen vastgesteld, waarmee ze inwoners wil aanmoedigen afval beter te scheiden. Een tarief op restafval is één van die maatregelen. Dit gaat in op 1 januari 2023. Het college heeft de bedragen en andere details nu verder uitgewerkt.

Zelf invloed op hoogte afvalstoffenheffing

Vanaf 2023 knipt Zwolle de afvalstoffenheffing op in twee delen:

  • Een vast bedrag dat inwoners aan het begin van het jaar betalen. Hiervan worden bijvoorbeeld alle kosten betaald voor het inzamelen, transporteren en verwerken van gft, pmd, papier en glas. Daarbij geldt een onderscheid tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Want mensen die alleen wonen hebben vaak minder afval dan mensen die met twee of meer mensen wonen.
  • Een variabel deel: het tarief op restafval. Per keer dat inwoners restafval weggooien, betalen ze een bedrag. De rekening voor het restafval krijgen ze na afloop van het jaar. Wethouder Paul Guldemond: ‘‘Door goed te scheiden hebben ze dus invloed op hoeveel afvalstoffenheffing zij uiteindelijk in een jaar betalen. Als inwoners goed scheiden, houden ze namelijk maar weinig restafval over.’’

Sociaal beleid

Bij het tarief op restafval is al eerder sociaal beleid vastgesteld waarbij de gemeente sommige inwoners extra hulp biedt. Zoals mensen die extra afval hebben door luier- en incontinentiemateriaal, die zwerfafval opruimen of slecht ter been zijn. ´Ook mensen met een minimuminkomen komen we tegemoet’ vertelt Guldemond. ‘Tegelijkertijd willen we ook hen aanmoedigen hun afval te scheiden.’ Daarom krijgen zij gedeeltelijke kwijtschelding: voor het vaste deel en voor het variabele deel tot een maximum bedrag. Komen zij boven dat bedrag, dan gaan ook zij per keer betalen.

Bewuster over afval

Het tarief op restafval draagt volgens Guldemond bij aan een circulaire economie en een Zwolle zonder afval, waarin we zoveel mogelijk afval recyclen en zo min mogelijk restafval overhouden. ‘’In 2025 wil de rijksoverheid dat we nog maar 30 kg restafval per persoon per jaar hebben. In Zwolle zitten we nu nog op 181 kg. We hebben nog een hele slag te slaan. In andere gemeenten zien we dat het per keer betalen voor restafval inwoners bewuster maakt van de kosten van afval. Bovendien zorgt het ervoor dat ze beter scheiden en dan minder restafval overblijft.’’

Kostendekkend

Voorheen was de totale opbrengst van de afvalstoffenheffing niet voldoende om alle afvalkosten in Zwolle te betalen. In het coalitieakkoord is afgesproken de afvalstoffenheffing uiterlijk in 2025 kostendekkend te maken. Dit wil het college direct al in 2023 doen, door naast de jaarlijkse indexatie (3.65%) een verhoging (5.14%) toe te passen.

Tarieven

Voor 2023 stelt het college de onderstaande tarieven voor. Deze worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Eenpersoonshuishouden: €233,77
Meerpersoonshuishouden: €250,57
Variabel deel: tarief op restafval

Ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter: €1,70 per keer.
Ondergrondse restafvalcontainer van 80 liter: €2,30 per keer
Grijze restafvalcontainer bij huis laten legen: €10,20 per keer.
Het standaardformaat van ondergrondse containers is 60 liter. Deze containers staan op de meeste plekken in Zwolle. In de binnenstad staan containers van 80 liter, omdat ook bedrijven die gebruiken. De (eigen) grijze containers bij huis staan vooral nog in het buitengebied en bij sommige woonboten en woonwagens.

Kwijtschelding voor mensen met een minimuminkomen

Inwoners met een inkomen op bijstandsniveau of lager kunnen kwijtschelding aanvragen bij GBLT. Zij krijgen:

kwijtschelding van het vaste deel
kwijtschelding van het variabel deel tot een maximum bedrag van:
eenpersoonshuishoudens: maximaal €23,80 (gelijk aan 14 keer restafval weggooien in een standaard ondergrondse container).
meerpersoonshuishoudens: maximaal €71,40 (gelijk aan 42 keer restafval weggooien in standaard ondergrondse container).
Besluitvorming en informatie

In de video is te zien hoe het voorgestelde tarief op restafval werkt. De gemeenteraad debatteert op 26 september 2022 over het voorstel van het college. Als de raad instemt, krijgen inwoners daarna aanvullende informatie over het tarief op restafval.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen